Algemene voorwaarden

 1. Wijze van dienstverlening
 • De cliënt verstrekt HelpjeGraag informatie en medewerking die HelpjeGraag nodig heeft voor het uitvoeren van de dienstverlening middels intakegesprek dan wel telefonisch.
 • Indien geplande afspraak minimaal 48 uur van tevoren afgezegd wordt, zal deze niet in rekening gebracht worden. Wordt de afspraak later afgezegd dan wordt afgesproken zorgmoment(en) in rekening gebracht.
 • Het is HelpjeGraag niet toegestaan om gemachtigd te worden voor geldzaken en/of de bank-/giropas van de cliënt te gebruiken.
 • De medewerker van HelpjeGraag:
  • Heeft een geldig rijbewijs.
  • Het motorvoertuig is verzekerd.
  • Het motorvoertuig heeft een inzittende verzekering.
 1. Privacy
 • De medewerker van HelpjeGraag is in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag.
 • Vanzelfsprekend wordt geheimhouding betracht ten aanzien van alle informatie die u of uw mantelzorger verstrekt, behalve indien wij anders afspreken.
 • HelpjeGraag kan met cliënt naar geneeskundige handelingen of bij een gesprek met een zorgverlener aanwezig zijn dan is dit op verzoek van cliënt of diens vertegenwoordiger. Terugkoppeling kan desgevraagd plaatsvinden aan cliënt dan wel diens vertegenwoordiger, uiteraard met toestemming van cliënt.
 1. Overmacht
 • HelpjeGraag kan de gevraagde dienst leveren voor zover er geen sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die zodanig is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van HelpjeGraag kan worden gevraagd.
 • Indien HelpjeGraag door overmacht de overeenkomst niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, heeft HelpjeGraag het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren, zonder dat de cliënt HelpjeGraag kan aanspreken op een schadevergoeding.
 1. Tarieven
 • Bij verhoging van het tarief zal de cliënt daarvan op de hoogte gebracht worden.
 • Aan verschrijvingen betreffende tarieven of andere voorwaarden in publicaties van HelpjeGraag kunnen door de cliënt geen rechten worden ontleend.
 • Het is ook mogelijk de diensten uit PGB te bekostigen. De cliënt draagt hier zelf verantwoordelijkheid voor, ondanks dat medewerkers van HelpjeGraag eventueel behulpzaam zijn geweest bij de aanvraag ervan. HelpjeGraag is niet aansprakelijk voor het al dan niet toewijzen van een PGB aan de cliënt.
 • Mocht u gebruik willen maken van diensten buiten 8.30 en 17.00 uur dan gelden aangepaste tarieven.
 1. Betaling en niet-nakoming
 • Declaraties worden binnen 7 dagen na het leveren van de dienst c.q. na het verstrijken van een overeengekomen periode aan de cliënt verzonden. Maakt u een langere periode gebruik van onze diensten dan zal maandelijkse declaratie plaatsvinden.
 • Declaraties dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door HelpjeGraag aangegeven wijze.
 • Alle kosten, waaronder kilometervergoeding als we er samen op uit gaan met de auto, entree, koffie e.d. zijn voor rekening van de cliënt.
 1. Opzegging
 • De overeenkomst kan door beide partijen tussentijds worden opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van twee weken.
 • HelpjeGraag kan de tussen haar en de cliënt gesloten overeenkomst per direct opzeggen, indien de cliënt zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.
 1. Aansprakelijkheid
 • HelpjeGraag heeft een aansprakelijkheidsverzekering, mocht er onverhoopt iets mis gaan dan graag dit binnen 1 week melden aan ons, zodat wij hierop actie kunnen ondernemen.
 • HelpjeGraag of een van haar medewerkers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van bezittingen of voor enig letsel tijdens de verleende diensten in welke aard dan ook, ongeacht of dit verlies of deze schade door cliënt of door anderen is geleden.
 • Cliënt vrijwaart HelpjeGraag en haar medewerkers tegen alle aanspraken door derden welke ertoe kunnen leiden c.q. zouden kunnen ontstaan door het aangaan van de overeenkomst.
 1. Toepasselijk recht
 • Overeenkomsten tussen HelpjeGraag en cliënt worden beheerst door het Nederlands recht.